Безкоштовний вхід для біженців з України

von Felix Zilke

Anhalt Sport e.V. намагається полегшити повсякденне життя біженців з війни.У місті підрахували, що до Дессау-Рослау вже прибуло майже 1000 біженців з України. У тому числі сотні дітей. Для того, щоб трохи полегшити своє нове повсякденне життя та запропонувати різноманітність, біженці з України мають безкоштовний вхід на дозвілля та заходи Anhalt Sport e.V.

Наприклад, усі біженці з України можуть безкоштовно відвідати брейк-данс 23 квітня 2022 року в Ангальт Арені. Чемпіонат Німеччини з розриву, можливо, є нагодою змусити біженців подумати по-іншому, принаймні на один день. Також можливий візит для біженців з війни на легкоатлетичні збори 25 травня, вони навіть отримують безкоштовні квитки як гарний жест. Стоячі місця в цей день і так для всіх безкоштовні.

Anhalt Sport подумав, як ви також можете зробити свій внесок. Багато сімей тут, у Дессау, самотні. Вони буквально зі страхом чекають, поки мине день, повільно минають години. Щоб полегшити роботу в певні дні та дати їм інші ідеї, Anhalt Sport e.V. подумали, що всі біженці війни з України можуть приходити на спортивні змагання безкоштовно. Особливо підходять, перш за все, брейк-данс 23 квітня і легкоатлетичні збори 25 травня. Але команда Anhalt Sports також радіє, коли українські родини беруть участь в інших заходах, таких як день RUN'N'WALK 8 травня в Корнхаузі. Це, мабуть, лише дуже маленький внесок для тих, хто оселяється в Дессау на місяці або назавжди.

Події Anhalt Sport e.V. – це завжди події для всієї родини. Від малих до старих – усі розважаються та розважаються. Це стоїть на першому плані і перш за все має бути донесено до біженців у їхні важкі часи.

Посвідчення особи або паспорт українця в касі/вечірній касі в день заходу вважається легітимацією. Оскільки зазвичай завжди є супровід, який знає місцевість, вільний доступ також стосується статусу супроводу.

 

__________

U misti pidrakhuvaly, shcho do Dessau-Roslau vzhe prybulo mayzhe 1000 bizhentsiv z Ukrayiny. U tomu chysli sotni ditey. Dlya toho, shchob trokhy polehshyty svoye nove povsyakdenne zhyttya ta zaproponuvaty riznomanitnistʹ, bizhentsi z Ukrayiny mayutʹ bezkoshtovnyy vkhid na dozvillya ta zakhody Anhalt Sport e.V.

Napryklad, usi bizhentsi z Ukrayiny mozhutʹ bezkoshtovno vidvidaty breyk-dans 23 kvitnya 2022 roku v Anhalʹt Areni. Chempionat Nimechchyny z rozryvu, mozhlyvo, ye nahodoyu zmusyty bizhentsiv podumaty po-inshomu, prynaymni na odyn denʹ. Takozh mozhlyvyy vizyt dlya bizhentsiv z viyny na lehkoatletychni zbory 25 travnya, vony navitʹ otrymuyutʹ bezkoshtovni kvytky yak harnyy zhest. Stoyachi mistsya v tsey denʹ i tak dlya vsikh bezkoshtovni.

Anhalt Sport podumav, yak vy takozh mozhete zrobyty sviy vnesok. Bahato simey tut, u Dessau, samotni. Vony bukvalʹno zi strakhom chekayutʹ, poky myne denʹ, povilʹno mynayutʹ hodyny. Shchob polehshyty robotu v pevni dni ta daty yim inshi ideyi, Anhalt Sport e.V. podumaly, shcho vsi bizhentsi viyny z Ukrayiny mozhutʹ prykhodyty na sportyvni zmahannya bezkoshtovno. Osoblyvo pidkhodyatʹ, persh za vse, breyk-dans 23 kvitnya i lehkoatletychni zbory 25 travnya. Ale komanda Anhalt Sports takozh radiye, koly ukrayinsʹki rodyny berutʹ uchastʹ v inshykh zakhodakh, takykh yak denʹ RUN'N'WALK 8 travnya v Kornkhauzi. Tse, mabutʹ, lyshe duzhe malenʹkyy vnesok dlya tykh, khto oselyayetʹsya v Dessau na misyatsi abo nazavzhdy.

Podiyi Anhalt Sport e.V. – tse zavzhdy podiyi dlya vsiyeyi rodyny. Vid malykh do starykh – usi rozvazhayutʹsya ta rozvazhayutʹsya. Tse stoyitʹ na pershomu plani i persh za vse maye buty doneseno do bizhentsiv u yikhni vazhki chasy.

Posvidchennya osoby abo pasport ukrayintsya v kasi/vechirniy kasi v denʹ zakhodu vvazhayetʹsya lehitymatsiyeyu. Oskilʹky zazvychay zavzhdy ye suprovid, yakyy znaye mistsevistʹ, vilʹnyy dostup takozh stosuyetʹsya statusu suprovodu.

 

 

 

Zurück